Over ons

all1 = een belangenvereniging door en voor ‘alleenwoners’

Alleenwoners vormen een zeer diverse groep mensen die om uiteenlopende redenen alleen wonen. Politiek gezien is het nog steeds een grotendeels onzichtbare massa. Het beleid vertrekt immers nog te vaak vanuit het klassieke gezin. Dat heeft voor ‘alleenwoners’ grote gevolgen op het vlak van huisvesting, fiscaliteit, enzovoorts. Alle cijfers tonen duidelijk aan dat deze groep mensen groeit en dat er daarom ook politiek en beleidsmatig meer rekening met hen moet gehouden worden. Er is dan ook nood aan een vereniging die de belangen van deze groep mensen verdedigt ten overstaan van het beleid. Vanuit deze noodzaak is een groep ‘ervaringsdeskundigen’ begin 2015 rond tafel gaan zitten. Hun gedrevenheid en wil om verandering teweeg te brengen, leidde tot de oprichting van belangenvereniging all1.

Belangenvereniging all1 streeft volgende doelstellingen na:

  • Een “neutrale” federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving, waarbij verschillende samenlevingsvormen evenwaardig worden behandeld.
  • De belangen verdedigen van personen die alleen wonen. De specifieke problemen en noden van alleenwoners opsporen en aankaarten bij beleidsverantwoordelijken op verschillende beslissingsniveaus.
  • Beleidsmakers overtuigen om zich een “alleenwoonreflex” aan te meten. Dit houdt in dat men (nieuwe) beleidsbeslissingen steeds toetst aan hun gevolgen voor alleenwoners.
  • De bestaande regelgevingen in België screenen op hun gevolgen voor alleenwoners. Dit laat toe om de pijnpunten bloot te leggen en vervolgens beleidsvoorstellen te formuleren.
  • Personen bijstaan met gepaste en relevante informatie in die stadia waarbij ze van ‘samenwoner’  ‘alleenwoner’ worden.
  • Kennis verzamelen over de uiteenlopende aspecten die verband houden met het alleen wonen en hierover vervolgens sensibiliseren. De nodige stappen ondernemen om het (wetenschappelijk) onderzoek rond deze thematiek te bevorderen en de beschikbare informatie er rond te verspreiden naar stakeholders en een groter publiek. Op deze manier tracht all1 een draagvlak te creëren voor het implementeren van een alleenwonersvriendelijk beleid.
  • Alleenstaanden correct informeren over hun rechten en hen bijstaan in hun zoektocht naar informatie. Een platform ontwikkelen waarbij betrokkenen en belanghebbenden informatie uit kunnen wisselen.

CONTACT

Advertentie